:: รายละเอียดโครงการ ::
 
 
 
:: กิจกรรมในโครงการ ::
 
 
 
:: ข่าวที่น่าสนใจ ::
 

- ปี ๒๕๔๗-ปัจจุบัน
- ปี ๒๕๔๕-๒๕๔๖

-
ปี ๒๕๔๓-๒๕๔๔

- ปี ๒๕๔๑-๒๕๔๒

 
 
:: บทความที่น่าสนใจ ::
 
 

- พระราชดำรัส
-  ปาฐกพิเศษ

-
บทความที่น่าสนใจ

 
 
 
:: เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ::
 

- แนะนำเว็บไซต์ใหม่
- เว็บไซต์แบ่งตามหมวดหมู่


 
 
Go to Kanchanapisek Network
โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ศูนย์แลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
บริการค้นหาข้อมูลผ่านเว็บ
เรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต
บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยผ่านเว็บไซต์
ศูนย์รวมสถิติเว็บไทย
 
 
   
 
 
 

 

โครงการฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนในชนบท

วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมอาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค ให้สามารถบริการซ่อมบำรุงเบื้องต้นทางด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยมุ่งที่การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ในโครงการ ทสรช รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ และบริการด้านวิชาชีพแก่ชุมชน โดยมีวิทยาลัยเทคนิค, วิทยาลัยสารพัดช่าง, วิทยาลัการอาชีพ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เป็นศูนย์บริการตรวจซ่อม ดังนี้

1. ศูนย์บริการซ่อมคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน
     ในชนบท (ทสรช.)

2. ศูนย์บริการซ่อมคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ
3. ศูนย์บริการซ่อมคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานอื่น ๆ ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
     ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การดำเนินงาน เริ่มดำเนินการในปี ๒๕๔๑ ได้มีการอบรมครู อาจารย์ ๒๒ คน ที่ทำงานในศูนย์ในครั้งแรกมีเพียง ๖ แห่ง โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทยด้านวิทยากรและการกำหนดหลักสูตร โดยใช้อุปกรณ์และสถานที่ของวิทยาลัยช่างกลปทุมวัน ต่อมาได้จัดการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หรือการตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ทั่วไปให้แก่บุคคลทั่วไป และได้ให้บริการตรวจซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียนในโครงการ ทสรช. ในพื้นที่รอบๆ ศูนย์


ผลการดำเนินงานปี ๒๕๔๔

 • ให้บริการตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แก่โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ
  โรงเรียนในชนบท (ทสรช.) สังกัดกรมสามัญศึกษา และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
  แห่งชาติ (สปช.) จำนวน ๘๔ แห่ง
 • ฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่ครู-อาจารย์ของโรงเรียน
  ในความรับผิดชอบ ๘๔ แห่ง
 • ฝึกอบรมการใช้และให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานราชการ และประชาชนผู้สนใจ
 • ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือโครงการคอมพิวเตอร์พระราชทาน ศูนย์อาชีวศึกษาโพนโฮง สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกรมอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้ วิทยาลัยเทคนิคหนองคายเป็นผู้ประสานงานดังกล่าว ในเบื้องต้นให้ความช่วยเหลือเรื่องการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พระราชทานและการอบรมให้ความรู้แก่
  เจ้าหน้าที่ของศูนย์อาชีวศึกษาโพนโฮง
  (รายงานผลการดำเนินงาน )
 • กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรซ่อมบำรุงเบื้องต้นคอมพิวเตอร์ฯ ประจำปี ๒๕๔๔ (รายงาน )
   
   
     
 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร